Disclaimer en Copyright

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer

 • Inhoudelijk

  Deze website is met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Jac. Goenee B.V. spant zich ervoor in om de inhoud ervan op regelmatige basis te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat wij dit met uiterste zorg doen, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is en kan de site onderhevig zijn aan interrupties. Jac. Goenee B.V. verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder waarborg of garantie ten aanzien van de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 • Uitsluiting aansprakelijkheid

  De teksten op deze website zijn bedoeld ter informatie, niet als vervanging van het persoonlijk advies. De redactie, medewerkers en verspreiders van onze publicaties gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de teksten. Zij streven ernaar om correcte en actuele informatie te geven.

  Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer aantreft. Jac. Goenee B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die is, of dreigt te worden, toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Jac. Goenee B.V. mag, met of zonder voorafgaande verwittiging, de website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen. Jac. Goenee B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of beëindiging. Jac. Goenee B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van websites samengesteld door derden. Jac. Goenee B.V. is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan, ook niet als deze site een koppeling bevat ernaartoe.

 • Oneigenlijk en ongeautoriseerd gebruik

  Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de website of de inhoud ervan kan resulteren in schending van intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u van de website verzendt. Jac. Goenee B.V. behoudt zich het recht voor u de toestemming te ontzeggen gebruik te maken van de website en/of van de diensten die op de website staan aangeboden. In aansluiting hierop kan Jac. Goenee B.V. de toegang tot, en de activiteiten op, de website monitoren en vastleggen.

 • Vrijwaring

  U zal Jac. Goenee B.V., diens vertegenwoordigers, partners en werknemers vrijwaren van en beschermen tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, zijn de kosten voor rechtsbijstand, accountants, e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

 • Auteursrecht

  Alle door Jac. Goenee B.V. vervaardigde webpagina’s en gepubliceerde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, bestanden, logo’s, beeldmateriaal e.d. is louter toegestaan na schriftelijke toestemming van Jac. Goenee B.V. Te allen tijde is een duidelijke bronvermelding vereist.

  Schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan in Nederland gevangenisstraf tot gevolg hebben.